Sinterklaasliedjes op z’n Fries

  Surprises & Gedichten
  , , ,
  8 reacties

Friesland zou Friesland niet zijn, als zij ook Sinterklaas niet in hun eigen taal kunnen vieren. Hieronder vind je de Friese teksten van 4 bekende Sinterklaasliedjes. Laat iedereen dat eens proberen te zingen op Pakjesavond. Dikke pret, lijkt me zo! (Tenzij ze Fries spreken – dan is het natuurlijk een eitje…)

Je kunt de moeilijkheidsgraad nog wat verhogen door iemand een koptelefoon op te zetten en hier de oorspronkelijke Nederlandse liedjes keihard doorheen te spelen. Of andere muziek – als je daarbij voor muziek kiest met een heel ander ritme dan maak je het nog een tandje zwaarder (lees lolliger voor de toehoorders).

Oer waljende weagen (Zie ginds komt de stoomboot)

Oer wâljende weagen, oer bruzjende see
komt Sint mei syn stomboat, d’âld man stiet al ree
De flaggen dy waaie, it seewetter blinkt
de pipen dy rikje, de stomfloite klinkt

Wat laket it feintsje de bernstjes dochs ta!
Syn sniewite toksen dy blinke dochs sa
Hy stiet by it hynder, dat knikt mei syn kop
Twa fleurige tufen dy waaie der op

Och, och, wat in koffers, de boat suver fol
Foar elts in presintsje, want Sint is sa gol.
De berntsjes, hja wiuwe sa bliid mei de han
‘Dei Sint en dei Piter, wes wolkom yn’t lân”.

————————————————–

Swarte Pyt soe te fytsen (Zwarte Piet ging uit fietsen)

Swarte Pyt soe út fytsen, doe knapte syn bân
Doe moast er wol rinne mei de fyts oan ‘e hân
Hy kaam yn de buorren en sei tsjin de smid
Ik leau dat der yn myn achterbân en spikergatsje sit

De smid moast wol laaitsje, mar plakte de bân
Doe koe Pyt wer fytse troch ‘t hiele Fryske lân
Oer Akkrum, oer Jirnsum, by Boarn oer it dak
Brocht Piter op syn fytske de pakjes te plak.

—————————————————

O, moat mem ris sjen (O, kom er eens kijken)

O, moat mem ris sjen, mem, wat der yn myn kuorke leit,
Laket it famke, sjoch ek gau ris heit
In poppe mei in strik yn’t hier en skuontsjes fan glêd buordpapier
Derby in fikse sûkerman, wat sizze jimm’der fan?

O, moat heit ris sjen, heit, wat der yn myn kuorke leit,
Laket it jonkje, sjoch ek gau ris heit
In fleanmasine, tige great, mei mooie kleuren, wyt en read
Derby in fikse sûkerman, wat sizze jimm’der fan?

O. moat mem ris sjen, mem, wat in leave Sinterklaas.
Wol heit ris skriuwe oan dy âlde baas?

——————————————————–

Sjoch de moanne (Zie de maan)

Sjoch, de moanne troch de beammen, bernstsjes wês doch efkes stil
‘t Is de jûn fan Sinterklaas no, wat er ús ris bringe sil?
O, wat slacht ús ‘t hert no rêd, wy moatt’ net te let op bêd
O, wat slacht ús ‘t hert no rêd, wy moatt’ net te let op bêd

O, wat sille wy moai boartsje mei dy poppe en dy wein
Earlik sill’wy alles partsje, sukerguod en marsepein.
Mar o wee, wat grut fertriet, as der neat yn’t kuorke siet
Mar o wee, wat grut fertriet, as der neat yn’t kuorke siet


Schoentje vullen met... ja wist ik het maar

Volle schoen!
Oh kom er eens kijken
Wat er in mijn schoentje zit
Alles gekregen
Van die lieve Sint!


Reacties

  Aantal berichten: 8

 1. Popke van Bruggen


  noch in Sinteklaasferske op de wize fan Op de hoge hoge daken

  Sinteklaas rydt op syn hynder troch de hege wite snie
  en hy harket oan’e ruten oft ek ien undogensk wie
  Dogeneaten pas mar op, want hy skriuwt jim nammen op
  yn it grutte tsjokke boek en dan krij’ jim foar de broek.

  en noch ien mar net kompleet:
  Klop, klop, de doar wurdt iependien en der stiet Sinteklaas
  en efter him hwa komt der oan, och hea it is Piterbaas
  sa stappe hja de keamer yn en Sinteklaas seit bern
  ik kom alhiel ut Spanje wei om ris by jim te sjen.
  wol wol is dat no lytse Geart en is dat jimme Klaas…… ??????????

 2. Nanneke van der Heide


  Wat skitterend dat dizze fêrskes hjir stean! Ik kin se goed brúke 🙂 Sjonge wy wer ris wat oars mei Sinterklaas jûn! Ek al binne wy ynmiddels bêrn boppe de 20, ‘t bliuwt in goeie reden om dochs by elkoar te kommen!

  Wat schitterend dat deze liedjes hier op staan! Ik kan ze goed gebruiken 🙂 Zingen we weer eens wat anders met Sinterklaas avond. Ook al zijn wij inmiddels kinderen boven de 20, het blijft in goede reden om alsnog bij elkaar te komen!

  • Pietje Patricia


   Ik ben blij dat je ook even de vertaling erbij gezet hebt. Zelf niet in Friesland opgegroeid en sinds mijn pake en beppe overleden zijn, weet ik ook niemand meer om het aan te vragen. Dankjewel!


 3. Swarte Pyt giete fytsen is in tekst fan Evert Jans. (Jeep Veenstra, skoallemaster út Jobbegea)


 4. Zong vandaag een ander liedje voor kleindochter die in Friesland woont. Moeder wil ze het leren. Liedje staat er niet bij trouwens hier.

Wil je op dit bericht reageren?