Privacy Policy

Persoonsgegevens en privacy

 1. Zonder Streepje zal de gegevens van Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Zonder Streepje neemt daarbij de van toepassing zijnde privacy regel- en wetgeving in acht.
 2. Zonder Streepje acht het van groot belang om de door Koper en Bezoeker verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk te behandelen. Wanneer Koper en Bezoeker de Website bezoekt en/of een bestelling plaatst worden verschillende gegevens verzameld teneinde Koper en Bezoeker een optimale dienstverlening te kunnen bieden.
 3. Sommige gegevens van Koper en/of Bezoeker worden via cookies tijdelijk opgeslagen op de computer van Bezoeker; dit is de enige manier waarop deze website naar behoren kan functioneren bij het plaatsen van bestellingen en bij het inloggen op account van Koper.
 4. De gegevens van Koper worden door Zonder Streepje geregistreerd in een database, die overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens zal worden behandeld.
 5. De gegevens die door Zonder Streepje worden verwerkt zijn enerzijds de gegevens die Koper zelf heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de Website en de gegevens die van Koper worden gevraagd bij het doen van een bestelling via Bestelformulier. De door Koper verstrekte gegevens betreffen naam, adres, e-mailadres etc. Tevens kan Zonder Streepje, indien Koper bijv. reageert op een actie of een prijsvraag, naar de naam, adres en woonplaats van Koper vragen.
 6. De Website kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacybeleid van deze derden of hun sites heeft Zonder Streepje geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.
 7. Zonder Streepje hanteert met betrekking tot de gegevens van Koper en Bezoeker een beveiligingsniveau die passend is bij de aard van de te beschermen gegevens. Dit wordt o.a. gedaan door gebruik van een firewall die er voor zorgt dat onbevoegden niet bij de gegevens van Koper kunnen komen. Zonder Streepje draagt en aanvaardt terzake evenwel geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.
 8. Toegang tot de registraties hebben uitsluitend die personen die hiertoe door Zonder Streepje zijn aangewezen binnen het kader van de hen opgedragen taken.
 9. Tenzij Koper of Bezoeker daarvoor uitdrukkelijk zijn toestemming heeft verleend, zal Zonder Streepje de gegevens niet gebruiken voor promotionele activiteiten en de gegevens ook niet aan derden ter beschikking stellen, behalve voorzover zij daartoe krachtens wettelijk voorschrift wordt genoodzaakt.
 10. Het staat Koper of Bezoeker immer vrij aan Zonder Streepje te vragen welke gegevens over hem zijn verwerkt. Koper of Bezoeker heeft recht op inzage en verbetering van zijn gegevens. Indien Koper of Bezoeker zijn gegevens uit de database verwijderd wenst te zien, kan hij zulks schriftelijk of per e-mail aangeven. Mutaties worden zo spoedig mogelijk ingevoerd en verwerkt als technisch haalbaar is.
 11. Indien Koper of Bezoeker aan Zonder Streepje te kennen geeft geen directe commerciële communicatie per post, telefoon, e-mail, SMS en dergelijke te willen ontvangen, zal Zonder Streepje zulks respecteren, voor zover zulks in haar vermogen ligt.