Leveringsvoorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; in dit geval Zonder Streepje;
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 • Dag: kalenderdag;
 • Producten: sinterklaasspel, CD’s, ebooks en andere digitale bestanden.
 • Diensten: het ter beschikbaar stellen van digitale bestanden voor de consument.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Zonder Streepje
Gevestigd te Eerbeek
te bereiken op werkdagen van 09:00 uur tot 17:00 uur via tel nr. 06 181 75 365
E-mailadres: vragen@zonderstreepje.nl
KvK-nummer: 08125800

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

 2. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 3. Algemene voorwaarden kunnen door Zonder Streepje ten alle tijden gewijzigd worden.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van aflevering;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; gezien de aard van de producten zijn digitale bestanden niet onderhevig aan het herroepingsrecht.
  • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Dit gaat op de in artikel 8 gestelde wijze.

 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

  • het mailadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  • de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;

Artikel 6 – Herroepingsrecht bij levering van producten

 1. Voor alle fysieke producten geldt een bedenktijd van 14 dagen waarbinnen het product – mits ongebruikt en onbeschadigd – geretourneerd kan worden. De zichttermijn gaat in op moment dat consument het product daadwerkelijk ontvangen heeft.
 2. Consument stelt ondernemer binnen 14 dagen per brief of per email op de hoogte van zijn/haar besluit het product (de producten) te retourneren. Klik hier voor een voorbeeldbrief.
 3. Na ontvangst van geretourneerde product zal ondernemer het aankoopbedrag terugbetalen aan consument. Wanneer de volledige bestelling wordt geretourneerd, betaalt ondernemer ook de leveringskosten terug aan consument.
 4. Verzendkosten van retourneren zijn voor consument.
 5. Ebooks en andere digitale bestanden vallen gezien hun onmiddellijke levering via internetverbinding buiten het herroepingsrecht. Met het aanvaarden van de voorwaarden stemt de consument in dat digitale bestanden die door de consument worden gekocht, geleverd worden, voordat de wettelijke bedenktijd is verstreken. Ook erkent hij/zij dat voor deze diensten geen wettelijke bedenktijd is.

Artikel 7 – De prijs

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
 2. De verzendkosten van fysieke producten zijn gebaseerd op hun gewicht.

Artikel 8 – Levering en uitvoering

 1. De digitale bestanden die verkocht worden op sinterklaassurprisespel.nl worden geleverd door Zonder Streepje en deze regelt tevens de afhandeling van de bestelling. De levering geschiedt digitaal door het beschikbaar stellen van downloads op de download pagina in het persoonlijke klantenaccount.
 2. Fysieke producten die verkocht worden op sinterklaassurprisespel.nl worden alleen geleverd op Nederlandse postadressen! Bij een bestelling vanuit het buitenland is het mogelijk om een Nederlands afleveradres op te geven, waarbij de consument zelf verantwoordelijk is voor het afhalen van zijn/haar bestelling op dit adres.
 3. De levering wordt verzorgd door Alexis Leerhulpmiddelen en geschiedt via een postbezorger van hun keuze tenzij anders vermeld in het aanbod. Voor vragen over de bestelling kan contact worden opgenomen met Alexis Leerhulpmiddelen. Contactgegevens staan vermeld in de email bevestiging van de bestelling.
 4. Sinterklaas Surprisespel bestellingen tijdens de voorverkoop periode worden uiterlijk in het weekend van de intocht van Sinterklaas bezorgd.
 5. Kerst met Ballenspel bestellingen tijdens de voorverkoop periode worden in de 1e week na pakjesavond bezorgd.
 6. Overige bestellingen worden dezelfde dag verzonden mits besteld op een werkdag voor 16:00uur en binnen 48 uur bezorgd.
 7. Alle levermomenten onder voorbehoud van overmacht zoals stakingen bij postbezorgers en dergelijke.
 8. De betaling geschiedt via Sisow/iDeal in een beveiligde webomgeving. Persoonlijke bankgegevens die in verband met de aanschaf van producten op sinterklaassurprisespel.nl worden ingevoerd en eventueel gekoppeld worden met een account, worden niet bewaard op de server van sinterklaassurprisespel.nl maar bij Sisow/iDeal.
 9. Producten die op moment van levering incompleet of beschadigd blijken te zijn, zullen op kosten van ondernemer vervangen worden.

Artikel 9 – Betaling

 1. Levering van digitale producten geschiedt gelijk na betaling, behoudens overmacht (haperende systemen en software incluis) en via de in artikel 8 gestelde wijze.

 2. Levering van fysieke producten geschiedt na bestelling op één van de levermomenten zoals beschreven in artikel 8.

 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 5. Voor alle digitale producten die op sinterklaassurprisespel.nl verkocht worden, is geen achterafbetaling mogelijk. Ook is het niet mogelijk om ebooks en digitale bestanden te ruilen of te annuleren na betaling.